Hmong

Lub Goodwill NCW khw muag khoom pheejyig qhib lawm! Lub khw muag khaub ncaws, tsho (t-shirts), ris, thiab khaub ncaws tiv no (outerwear) luj ntawm ib phaus (pound) . Peb lub khw muag khoom ntawm no yog ib qho chaw zoo muag khoom pheejyig heev los ntawm tas nrog cov khw muag khaub ncaws hauv lav Wisconsin.